Διακρατική Συνάντηση στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ

Διακρατική συνάντηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την αγορά εργασίας

Στις 12 και 13 Ιουνίου2017 στη Λάρισα, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» θα πραγματοποιήσει τη Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Igma-Femina: Μείωση της απόστασης των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τη διάσταση του φύλου και τοπικών στρατηγικών συνεργασίας».

Ο στόχος του προγράμματοςείναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την παροχή συμβουλευτικής με βάση τη διάσταση του φύλου προκειμένου, να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης Διακρατικής Συνάντησης, οι επτά (7) οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εκπροσωπούν πέντε χώρες (Σουηδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ελλάδα) θαπαρουσιάσουν τα αποτελέσματατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Η έρευνα αφορούσε στην καταγραφή των διαθέσιμων υπηρεσιών μετανάστευσης/ένταξης στις συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες που είναι ευαισθητοποιημένες ως προς το φύλο. Στο πλαίσιο της έρευνας, συγκεντρώθηκαν τόσο οιισχύουσες εθνικές νομοθεσίες/κανονισμοί που αφορούν στις πολιτικές μετανάστευσης/ένταξης όσο και οιπρακτικές για την εφαρμογή αυτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που θα προκύψουν, θα καθοριστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με σκοπό να αποτελέσουν μέρος της μεταναστευτικής και ενταξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.