Χρήστος Μαγκούφης : Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση

magkoyfis_2

Υπάρχει οργή σήμερα, κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την Αίθουσα, γιατί πάνω από έξι ώρες και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι περιμένουμε να μιλήσουμε. Και βέβαια οι Βουλευτές έχουν φωνή, έχουν λόγο, αλλά σήμερα έχει στραγγαλιστεί.

Έχει στραγγαλιστεί η συνδρομή των Βουλευτών στην ουσία, στο νομοθετικό έργο, για τα ζητήματα ουσίας του νομοθετείν, για το οποίο άλλωστε είμαστε εδώ.

Άμποτε όμως η δημοκρατική επανάσταση των πληβείων Βουλευτών θα ανατρέψει την πολιτισμική αυθαιρεσία των πατρικίων της Αίθουσας για να αποκατασταθεί έτσι η δημοκρατία εντός του ναού της.

Αλλά ας έρθω στο νομοσχέδιο, για να μπούμε στα ουσιώδη .

Mε το παρόν νομοσχέδιο η Κυβέρνηση στοχεύει στην εξασφάλιση ικανού δημοσιονομικού αποτελέσματος μακροπρόθεσμης διάρκειας για την Εθνική οικονομία, και επιλύει σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων όπως :

1ον. Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας με παράλληλη αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομικών

2ον. καθορισμού πλαισίου για τις τουριστικές επενδύσεις με ειδική πρόβλεψη για σύνθετα τουριστικά καταλύματα και με την παράλληλη απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων,

3ον. σειρά ρυθμίσεων για θέματα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος, φορολογικά τελωνειακά ζητήματα, ρυθμίσεις μισθώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, θέματα ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, σύσταση υπηρεσίας σχεδιασμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών, λοιπές δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

4ον. Ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων με όλες τις παραμέτρους και διαδικασίες που διέπουν τα παίγνια και τα στοιχήματα είτε μέσω ειδικών μηχανημάτων είτε μέσω του διαδικτύου, με παράλληλη νομοθέτηση Επιτροπής Ελέγχου των Παιγνίων ως αρμόδια αρχή για την έκδοση των αδειών της πιστοποίησης, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης των παιγνίων

Και 5ον με τροπολογίες ρυθμίζονται οργανωτικά και διοικητικά θέματα.

Με τα άρθρα του 1ου και 2ου Κεφαλαίου τροποποιούνται και αποσαφηνίζονται διατάξεις που αφορούν την υφιστάμενη συνταξιοδοτική και ασφαλιστική νομοθεσία των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφού εξαιτίας του θεσμού των μετατάξεων προέκυψε όπως ήταν φυσικό η ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικά με το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα των μετατασσομένων.

Παράλληλα αναδιαρθρώνεται η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων αφού η σημερινή δομή της, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί αποδοτικά στις ανάγκες του ισχύοντος συστήματος, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη χρονική διάρκεια εξέτασης των συνταξιοδοτικών υποθέσεων με παράλληλη αύξηση του λειτουργικού και διοικητικού της κόστους, αλλά και της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Έτσι μεταξύ άλλων, επανακαθορίζονται αρμοδιότητες, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις και μειώνονται σε 6 μήνες από ένα έτος που ήταν σήμερα η προθεσμία άσκησης όλων των ένδικων μέσων κατά πράξεων κανονισμού σύνταξης.

Σχετικά με τα τουριστικά καταλύματα, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, που ρυθμίζει το 3ο Κεφάλαιο, είναι πρωταρχικής σημασίας η λήψη άμεσων μέτρων αναβάθμισης του Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την άμβλυνση της εποχικότητας του Ελληνικού Τουρισμού.

Προς ικανοποίηση αυτού του στόχου το παρόν νομοσχέδιο προσθέτει στις κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, δηλαδή ένα σύνθετο προϊόν ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με απώτερο στόχο αφενός την προσέλκυση επώνυμων ξενοδοχειακών αλυσίδων, την άμβλυνση της εποχικότητας, την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη, την αύξηση του αριθμού των ξενοδοχείων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών, και αφετέρου την πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται με τη κατασκευή τη διάθεση και εκμίσθωση των νέων τουριστικών κατοικιών.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει επίσης θέματα που αφορούν τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τα τύπου μοτέλ και αυτά των επιπλωμένων διαμερισμάτων, και ορίζει ειδικό ετήσιο τέλος ύψους 5% της αντικειμενικής αξίας που αφορά στα εγκαταλελειμμένα.

Οι πόροι που θα προκύψουν από το τέλος αυτό προορίζονται για την αποκατάσταση και προστασία των χώρων με ιδιαίτερη πολιτιστική τουριστική και ιστορική αξία, εντός του ΟΤΑ που ανήκουν τα εγκαταλειμμένα τουριστικά καταλύματα.

Όμως πλέον των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου το Υπουργείο Τουρισμού, οφείλει να μελετήσει και να προχωρήσει στη σύναψη ειδικών συμβάσεων πολιτικής τουρισμού υγείας, με άλλες χώρες που θα αφορούν τους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία τρίτων χωρών, η προσέλκυση των οποίων στη χώρα μας θα έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Με τα άρθρα του 5ου Κεφαλαίου μεταξύ άλλων τροποποιείται το καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, και προστίθεται στις αρμοδιότητές της η εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, μια και από πέρσι είχε διαφανεί και υπογραμμιστεί η παρούσα ανάγκη, εξαιτίας του ασφαλιστικού σκανδάλου που έχει συνταράξει την Ελληνική κοινωνία με την υπόθεση της ΑΣΠΙΣ, και προβλέπεται ότι για την ικανοποίηση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής του 70% του μέρους της απαίτησης, που δεν αναλαμβάνεται από ανάδοχο, το Ελληνικό δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια. προς αυτό μέχρι του συνολικού ποσού των 200.000.000 € με την έκδοση και παράδοση αντί μετρητών, ομολόγων αντίστοιχης αξίας.

Με το 6ο Κεφάλαιο ρυθμίζονται φορολογικά και τελωνειακά θέματα, δίνεται χρόνος 1 μηνός για την τακτοποίηση εκπρόθεσμων ή ημιτελώς δηλωθέντων εισοδημάτων και ακινήτων, ενώ καταργούνται από 1/9/2011 οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν 3610/2007 για τα κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης, που δεν είχαν το αναμενόμενο οικονομικό αποτέλεσμα στα έσοδα του Κράτους.

Επίσης ρυθμίζονται τα χρέη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ για το σύνολο της οφειλής.

Με τις ρυθμίσεις του 7ου Κεφαλαίου μειώνονται κατά 20% τα μισθώματα που καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο και οι οριζόμενοι φορείς του δημοσίου για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του. Η μείωση υπολογίζεται στο ύψος της χρήσης Ιουλίου 2010, και απαγορεύεται όποια αναπροσαρμογή μέχρι 30-6-2013.

Με το 8ο Κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αγορά παιγνίων, με στόχους

την αντιμετώπιση του κατακερματισμένου θεσμικού περιβάλλοντος ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης των παιγνίων που έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις

τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια που δρουν ανεξέλεγκτα στη χώρα μας και γνωρίζουν αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια

την παρουσία διαρκούς μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θεσμοθετούνται οι όροι που θα διέπουν την αγορά, ρυθμίζονται τα θέματα της άδειας, καθορίζεται η αρμόδια αρχή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ο οργανισμός της, ορίζεται ο Κανονισμός της , καθορίζονται οι χώροι όπου θα διεξάγονται αυτά, ορίζεται σε 80% το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδος στους παίκτες, προβλέπονται οι όροι συμμετοχής των παικτών, οι τρόποι προστασίας των ανηλίκων, η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται είτε με τα παιγνιομηχανήματα είτε στο internet, και ο τρόπος εμπορικής επικοινωνίας.

Τέλος σχετικά με τη τροπολογία που αφορά στην κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, οφείλω να επισημάνω την ενόχλησή μου, ως προς το διαδικαστικό ζήτημα της αργοπορίας κατάθεσης της τροπολογίας στην Ολομέλεια, δίχως να δοθεί η δυνατότητα να συζητηθεί στην Επιτροπή.

Και τούτο διότι η κατάργηση η συγχώνευση υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δεν είναι ένα απλό θέμα αλλά ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά πλήθος εργαζομένων αλλά και τη δομή και λειτουργία του Κράτους για το οποίο η Βουλή των Ελλήνων έπρεπε να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για μια διεξοδική συζήτηση και αποτελεσματικότερη απόφαση.

Σχετικά με τους οργανισμούς που καταργούνται και επειδή από το άρθρο 14 Β της τροπολογίας, δεν αποσαφηνίζεται αν πρόκειται για κατάργηση ή συγχώνευση ή αναδιάρθρωση συγκεκριμένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, σε ότι αφορά το ΙΓΜΕ και το ΕΘΙΑΓΕ, εκτιμώ ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να προβεί στην κατάργησή τους, αλλά στην ανασυγκρότησή τους, ώστε το αναγκαίο για τη χώρα έργο να καταστεί αποτελεσματικότερο.

Σχετικά με το ΙΓΜΕ, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διατήρησή του αποτελεί εθνική αναγκαιότητα σε συνάρτηση με το ρόλο του και το ερευνητικό του έργο. Καθότι το ΙΓΜΕ είναι το Ινστιτούτο, που πρόσφερε και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στη έρευνα του ορυκτού πλούτου, του υπόγειου υδάτινου δυναμικού και των επιφανειακών υδάτων, στη μεταλλευτική βιομηχανία, στην ενεργειακή αυτονομία και στη προστασία του Περιβάλλοντος.

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει την αναγκαιότητα διατήρησης του ΙΓΜΕ Καθότι σε άλλες χώρες που αρχικά προχώρησαν στην κατάργηση αντίστοιχων Ινστιτούτων, οι αποφάσεις αυτές ανακλήθηκαν λίαν συντόμως με την επανεκτίμηση της αξίας και της μοναδικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Εκτός αυτών το ΙΓΜΕ σήμερα, εκτελεί δεκάδες ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και η αναστολή των εργασιών του, θα είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση επιστροφή δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ, που θα έχανε η χώρα.

Ενώ η έγκριση των προγραμμάτων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 20 εκ € πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να αποκομίσει πολλαπλάσια οφέλη. Από τα προγράμματα αυτά στην επόμενη πενταετία έχει σχεδιαστεί εκτός της πλήρους απασχόλησης του προσωπικού του ΙΓΜΕ και η απασχόληση ερευνητών και τεχνητών για 60 ανθρωποέτη.

Πέραν αυτών σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία Φερχόϊγκεν, όπου επιχειρείται η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υποκατασταθούν οι εισαγόμενες πρώτες ύλες από τρίτα κράτη.

Αυτή η πρωτοβουλία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από Κοινοτικούς πόρους.

Πώς θα γίνει αυτό αν το ΙΓΜΕ καταργηθεί ;

Με ποιόν τρόπο θα παρακολουθήσει η χώρα μας τις παραμέτρους του υπόγειου υδατικού πλούτου που απορρέουν από την οδηγία 60 του 2000, την οποία δεν έχουμε ακόμη εφαρμόσει και για την οποία πληρώνουμε πρόστιμα;

Θα υπάρξει επαρκής υποκατάσταση του ΙΓΜΕ στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων που τόσο έχει ανάγκη ενεργειακά η χώρα;

Πόσο θα αυξηθούν πιθανά τεχνικές αστοχίες στα τεχνικά έργα που αύριο θα υλοποιήσουμε;

Με πιθανή κατάργηση του ΙΓΜΕ θα υπάρξει επαρκής γνώση των προτεραιοτήτων στην έρευνα και εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων στη χώρα μας ;

Δεν πρέπει η οικονομική κρίση να ισοπεδώσει τα πάντα και μάλιστα σε αντιπαραγωγική κατεύθυνση καταργώντας ουσιώδη αναπτυξιακά εργαλεία.

Άλλωστε μπορεί να εξασφαλισθεί το δημοσιονομικό ισοδύναμο Κύριε Υπουργέ, καθότι το ΙΓΜΕ θα μπορούσε να εξορθολογήσει τη λειτουργία του και να χρηματοδοτείται από το 1% της αξίας των κοιτασμάτων χωρίς να βαρύνει στο ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα ίδια ισχύουν και για το ΕΘΙΑΓΕ, που αποτελεί πεδίο έρευνας και βελτίωσης του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα που πρέπει να ενισχυθεί με την ουσιαστική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα ο οποίος μόλις και δια της βίας συμμετέχει με 4% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Πράγμα απαράδεκτο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, που σήμερα υποφέρει δημοσιονομικά ένεκα και της στρεβλής εξέλιξης του παραγωγικού συστήματος της χώρας μας με μια οικονομία άκρως μεταπρατική.

Δεν είναι δυνατόν κε Υπουργέ η χώρα να στερηθεί υπηρεσίες που μπορούν να έχουν τεράστια συμβολή στην ανόρθωση της οικονομίας, πράγμα που υπηρετεί η συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας του ΙΓΜΕ.

Όσον αφορά το ΕΘΙΑΓΕ εκτιμώ ότι ως Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας θα έπρεπε να διατηρεί την αυτοτέλειά του. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και στη περίπτωση της συγχώνευσης με άλλους οργανισμούς στον οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, θεωρώ αναγκαία τη πάση θυσία διατήρηση των δράσεών του σχετικά με το ερευνητικό του έργο.

Κλείνοντας οφείλω να τονίσω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται με το παρόν νομοσχέδιο αποτελούν αναγκαιότητα στη κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ως εκ τούτου παρέχω τη θετική μου ψήφο.