Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko sym trik

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 15η/2014 κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 15/07/2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 20:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Λήψη απόφασης περί παύσης λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου
Α.Δ.Σ 323/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη παύση λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων

2. Εξέταση της αρίθ. 449/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπής περί άσκησης αναστολής και ανακοπής κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
Α.Δ.Σ 324/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 449/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει τη μη άσκηση αναστολής και ανακοπής κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων- -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
3. Συνέχιση ή μη εργασιών του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μ. Κεφαλόβρυσο του πρώην Δήμου Φαλώρειας»
Α.Δ.Σ 325/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την οριστική διακοπή των εργασιών του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μ. Κεφαλόβρυσο του πρώην Δήμου Φαλώρειας»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην υπ΄ αρίθμ.1551/2-7-2014
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για Φορείς/Δομές & Ωφελούμενες Μητέρες της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. της περιόδου 2014-2015 και υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης προσφοράς στην προαναφερθείσα δράση, την έγκριση της έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και τον ορισμό υπαλλήλου για την επικοινωνία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Α.Δ.Σ 326/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει α) τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπ΄ αρίθμ.1551/2-7-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», για Φορείς/Δομές & Ωφελούμενες Μητέρες της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. της περιόδου 2014-2015 και την υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης προσφοράς στην προαναφερθείσα δράση, β) τις προσφερόμενες θέσεις και το προσφερόμενο συνολικό πρου/σμό της κάθε δομής, γ) την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και δ) την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης και υπογραφή της σύμβασης, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου για την επικοινωνία του Δήμου με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

2. Έγκριση ένταξης και αποχώρησης εξυπηρετουμένων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου
Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 327/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την ένταξη και αποχώρηση εξυπηρετουμένων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου
Τρικκαίων

3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/
προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 328/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές και
προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων

4. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και εντάξεων εξυπηρετούμενων βρεφών / παιδιών στους
Βρεφικούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων για το χρονικό διάστημα Μάρτιος- Ιούνιος 2014 κατά το σχολικό έτος 2013-2014
Α.Δ.Σ 329/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις διαγραφές και εντάξεις εξυπηρετούμενων βρεφών / παιδιών στους Βρεφικούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων, για το χρονικό διάστημα Μάρτιος- Ιούνιος 2014 κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και εντάξεων ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Διενέργεια επαναπροκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση πρόσθετων ωφελούμενων του Κέντρου.
Α.Δ.Σ 330/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει α) τις διαγραφές και εντάξεις ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και β) τη διενέργεια επαναπροκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση πρόσθετων ωφελούμενων του Κέντρου.

6. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήματος για οριστική διαγραφή οφειλής, όπως αυτό αναφέρεται στο αίτημα με αρ. πρωτ. : 23379/24-4-2014 ενδιαφερόμενου γονέα του Βρεφικού Σταθμού Ηλιαχτίδα
Α.Δ.Σ 331/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μερική διαγραφή των οφειλόμενων ποσών του ενδιαφερόμενου γονέα (αίτημα με αριθ. πρωτ.: 23379/24-4-2014) από τα τροφεία του Βρεφικού Σταθμού Ηλιαχτίδα.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης:

7. Έξέταση ένστασης Θεοδώρας Βαρδακάτου του Ιωάννη
Α.Δ.Σ 332/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Απορρίπτει την ένσταση της κ. Θεοδώρας Βαρδακάτου του Ιωάννη σχετικά με την ένταξη του ποιμνίου του κ. Ευαγγέλου Ζάμπρα στις καταστάσεις χρήσης βοσκοτόπων της Τ.Κ. Πρίνου Δ.Ε. Κόζιακα.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

8. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
Α.Δ.Σ 333/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
9. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων μηχανογράφησης προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ 334/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων μηχανογράφησης προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 140.634,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Α.Δ.Σ 335/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 140.634,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

11. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 1.916.52 € από τον κ. Καψιώχα
Α.Δ.Σ 336/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 1.916.52 € από τον κ. Καψιώχα ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος πολιτισμού και
αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ 337/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος πολιτισμού και αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε διάφορους φορείς για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

13. Λήψη απόφασης για προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ 338/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια της θερινής περιόδου.

14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων
Α.Δ.Σ 339/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε διάφορους φορείς για πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων.

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε σωματεία για έδρα και για
προπονήσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2014- 2015.
Α.Δ.Σ 340/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε σωματεία για έδρα και για
προπονήσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2014 – 2015.

16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 238/2014 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί έγκρισης προγραμματισμού εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων».
Α.Δ.Σ 341/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη τροποποίηση – συμπλήρωση της παρ. γ’ εδ.8 του διατακτικού μέρους της υπ’ αριθμ. 238/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, περί έγκρισης προγραμματισμού εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, ως προς την αλλαγή στοιχείων της εταιρείας παραγωγής, της Θεατρικής παράστασης «Οι φόνισσες του Παπαδιαμάντη».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας:

17. Λήψη απόφασης περί περιορισμών βοσκής στο δημοτικό- διακατεχόμενο δάσος Αγρελιάς-Κουμαριάς.
Α.Δ.Σ 342/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης βοσκής στις συστάδες 4β, 8β και 9γ του δημοτικού- διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς-Κουμαριάς.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας:

18. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδων πόλης Τρικάλων (Οδός Καλαμπάκας & Οδός Καρδίτσης) Υποέργο 1:Οδός Καλαμπάκας»
Α.Δ.Σ 343/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδων πόλης Τρικάλων (Οδός Καλαμπάκας & Οδός Καρδίτσης) Υποέργο 1:Οδός Καλαμπάκας» μέχρι 30-9-2014

19. Λήψη απόφασης για έγκριση ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου: «Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής»
Α.Δ.Σ 344/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου: «Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής»

20. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι.
Α.Δ.Σ 345/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση ανάπλαση κεντρικής πλατείας και
παιδικής χαράς Τ.Κ. Παλαιοπύργου»
Α.Δ.Σ 346/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση ανάπλαση κεντρικής πλατείας και παιδικής χαράς Τ.Κ. Παλαιοπύργου»

22. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Υπογείωση τμημάτων
επιφανειακού αρδευτικού δικτύου Δ. Παραληθαίων»
Α.Δ.Σ 347/2014: Αναβολή
Εγκρίνει την αναβολή του θέματος

23. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων στο Μ. Κεφαλόβρυσο» του πρώην Δ. Φαλώρειας
Α.Δ.Σ 348/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μ. Κεφαλόβρυσο» του πρώην Δ. Φαλώρειας.

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής», προϋπολογισμού μελέτης 9.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Α.Δ.Σ 349/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής», προϋπολογισμού μελέτης 9.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

25. Τροποποίηση της αριθμ. 248/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, με θέμα: «Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.-Τροποποίησης της αριθμ. 101/2007 Α.Δ.Σ. για μετατόπιση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.»
Α.Δ.Σ 350/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη τροποποίηση της αριθμ. 248/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, με θέμα: «Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.-Τροποποίησης της αριθμ. 101/2007 Α.Δ.Σ. για μετατόπιση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.»

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :»Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην τοπική κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου»
Α.Δ.Σ 351/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :»Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην τοπική κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου» μέχρι 31-12-2014.

ΘΕΜΑΤΑ Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες:

27. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης εκπόνησης των απαραίτητων μελετών του Θεματικού Πάρκου «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015» και την αδειοδότηση των εργασιών, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με την e-Trikala A.E.
Α.Δ.Σ 352/2014: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναθέτει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του Θεματικού Πάρκου «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015» και την αδειοδότηση των εργασιών, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε συνεργασία με την e-Trikala A.E.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Εμπορίου:

28. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης Νέων Παραγωγικών Αδειών
Α.Δ.Σ 353/2014: Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

.