Απόφαση του Υπουργείου Υγείας ακυρώνει διαγωνισμό πρόσληψης γιατρού στο Γ.Ν. Τρικάλων

 

 Ακυρωτική απόφαση για την κατάληψη μιας θέσης ειδικευμένου γιατρού χειρουργικής με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, έβγαλε το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του trikalaIN, το Υπουργείο καλεί την γραμματεία συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, αφού κατά τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας προέκυψε η μη τήρηση της 10ήμερης προθεσμίας απάντησης των εισηγητών επί των ενστάσεων.

Κατά την κρίση ελήφθησαν υπόψη και προσμετρήθηκαν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τα οποία αναφέρονται σε προϋπηρεσία συνυποψηφίων γιατρών σε θέσεις νοσοκομείων του εξωτερικού και τα οποία μολονότι είναι νομίμως μεταφρασμένα στα ελληνικά, ωστόσο δεν έχει τεθεί η σφραγίδα της Χάγης, στο πρωτότυπο αυτών, ούτε έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.