Από σήμερα η μείωση έως 60% των προστίμων της Εφορίας

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι μειώσεις κατά 40% ή έως και 60%, στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που έχουν επιβληθεί από την Εφορία. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε χθες, αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών (και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου), επιβάλλονται ευνοϊκότερες κυρώσεις  και για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το ποσό της διαφοράς μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση την υποβαλλόμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση και εκείνου που προκύπτει με βάση την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν εν τω μεταξύ υποβληθεί.

Ωστόσο δεν είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων με επιφύλαξη και δεν ανακαλούνται. 

Άρθρο 1

  • 1. Ως προκύπτουσα οφειλή για την εφαρμογή των διατάξεων της  παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/ 2013 θεωρείται το τελικό ποσό της, ανά καταλογιστική πράξη, οριζόμενης φορολογικής υποχρέωσης όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των σχετικών προστίμων ή πρόσθετων φόρων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.
  • 2. Αρμόδιος Προϊστάμενος για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Σε περίπτωση έκδοσης της πράξης από Προϊστάμενο υπηρεσίας της οποίας έχει παύσει ή ανασταλεί η λειτουργία ή από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το τμήμα Ελέγχου, αρμόδιος για την εφαρμογή της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία έχει περιέλθει η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
  • 3. Για την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μείωσης του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου, ο αρμόδιος Προϊστάμενος εκδίδει ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου, στην οποία αναφέρονται οι καταλογιστικές πράξεις για τις οποίες προέβη σε εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής και στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησης αυτής.

Άρθρο 2

  • 1. Τα πρόστιμα ή οι πρόσθετοι φόροι σε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018, που κοινοποιούνται στον φορολογούμενο από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής (17.1.2018), μειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφόσον αυτός υποβάλλει, εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και καταβάλλει την προκύπτουσα οφειλή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.
  • 2. Εξαιρετικά επί πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον, με την υποβολή της ανέκκλητης και ανεπιφύλακτης δήλωσης αποδοχής της πράξης, συντρέχει και περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 για την επιεικέστερη κύρωση, η οριζόμενη στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1214/2017 εκκαθάριση, διενεργείται κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης προσδιορισμού.
  • 3. Στις εκκρεμείς υποθέσεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ήτοι στις 17.1.2018, έχει υποβληθεί η αίτηση ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτού, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της οριζόμενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1214/2017 εκκαθάρισης. Ειδικά στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018, ήτοι στις 17.1.2018, έχει ήδη κοινοποιηθεί η ως άνω εκκαθάριση, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018.
  • 4. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, δεν έχει υποβληθεί η αίτηση ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και υποβάλλεται αίτηση ανέκκλητη δήλωση στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, διενεργείται καταρχάς εκκαθάριση, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, και το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος, κατά περίπτωση, μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω εκκαθάρισης.
  • 5. Στις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 και α) εκδόθηκαν από 1/1/2018 με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 ή β) με τις οποίες επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ΚΦΔ ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης ανέκκλητης δήλωσης.
  • 6. Σε περίπτωση εφαρμογής της επιεικέστερης κύρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή δικαστηρίου, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης ανέκκλητης δήλωσης στον αρμόδιο κατά το άρθρο 1 της παρούσας Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.
  • 7. Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση ανέκκλητη δήλωση αποδοχής στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του, ο αρμόδιος Προϊστάμενος ενημερώνει αυθημερόν τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να μην εξετάζεται η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή.