Ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για τις υπεραριθμίες 2014-2015

sxoleio-taksi

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με τις 51η/15-02014 και 52η/25-07-2014 Πράξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, συνέταξε Πίνακα Οργανικών Κενών και διαπίστωσε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2014‐2015.

Στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων (http://dide.tri.sch.grδημοσιεύεται ο Πίνακας Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) ν. Τρικάλων που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2014-2015.

(σχετικές η υπ’ αριθμ. πρωτ. 118842/Γ2/17‐09‐2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄) για τις αναθέσεις μαθημάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι με αριθμ. πρωτ. 119052/Γ2/17‐09‐2008 και 127070/Γ2/03‐10‐2008 διευκρινιστικές επί των αναθέσεων μαθημάτων εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΠΑ και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 97338/Δ2/24-06-2014 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2014‐2015)

• Τα οργανικά κενά έχουν αλγεβρικό πρόσημο ( ‐ ).

Επισημαίνουμε ότι τα οργανικά κενά και πλεονάσματα υπολογίστηκαν για κάθε σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό δυναμικό (αριθμός μαθητών ανά τάξη), τα λειτουργούντα τμήματα (αριθμός τμημάτων ανά τάξη) και το εκπαιδευτικό προσωπικό για το επόμενο σχολικό έτος.

Καλούνται
όσοι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες του ν. Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα που έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Τρικάλων (γρ. 313 – ΠΥΣΔΕ), από 28/07/2014 – 30/07/2014, οι ίδιοι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω fax (24310 46470).

.