Αυτά είναι τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς – Οδηγίες για ενστάσεις

paidikoi-stahmoi

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων των δυνητικά ωφελούμενων γονέων, για φιλοξενία των παιδιών τους σε Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να δει τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, στην ειδική εφαρμογή, πληκτρολογώντας το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ ή, εναλλακτικά την ημερομηνία γέννησης.

Ενστάσεις

Όπως αναφέρει η ΕΕΤΑΑ, ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω e- mail στο [email protected] με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή pdf (καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων και σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ενστασης Αιτούντος/Αιτούσας» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. Επομένως, οι ενστάσεις υποβάλλονται το διάστημα 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου 2015, μέσω αριθμού τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στο:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – Σ.Κ. 41222 Λάρισα)
Τηλ. Φαξ : 2410-579621) ή στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τ

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και κα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΕΤΑΑ έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 10/09/2015 και ώρα 14:00.

Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και θα συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Προσοχή: Στη διαδικασία των ενστάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές.

Αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης αφενός των δυνητικά ωφελουμένων και αφετέρου των απορριφθέντων/απορριφθεισών ανά Περιφέρεια/Νομό και Δήμο.

.