Εκπαιδευτική Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας

Εκπαιδευτική Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας για την αναζήτηση καλών πρακτικών από τη  συμμετοχή του εργοδοτών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί,  πολλές φορές, το φαινόμενο να μην υπάρχει συμμετοχή των εργοδοτών κατά το σχεδιασμό του προγράμματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις των εργοδοτών και την προσφερόμενη εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET – Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”  δημιουργήθηκε για να  διερευνήσει τους παράγοντες που καθορίζουν την έκταση και τις επιπτώσεις της συμμετοχής του εργοδότη στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και να εντοπίσει καλές  πρακτικές για κοινή χρήση ανάμεσα σε φορείς και χώρες. Το έργο θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα τα οποία θα διαδοθούν ώστε να υποστηριχθούν οι σχετικοί φορείς και άτομα, με στόχο την ανάπτυξη της ΕΕΚ με τη συμμετοχή των εργοδοτών. Με αυτό τον τρόπο οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Στις 17-21 Ιουλίου, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος μαζί με άλλους τρεις φορείς, βρέθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας προκειμένου να λάβει μέρος στην 1η διακρατική εκπαιδευτική συνάντηση η οποία είχε ως στόχο να γνωρίσουν οι εταίροι το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας και να αναζητήσουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται όσον αφορά στην συμμετοχή των εργοδοτών στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης . Οι εταίροι επισκέφτηκαν Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Επαγγελματικής  εκπαίδευσης και κατάρτισης και συναντήθηκαν με εκπρόσωπος σωματείων, επιμελητηρίων και κρατικών φορέων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων  οι συμμετέχοντες αρχικά ενημερώνονταν  για το πώς λειτουργεί το σύστημα και στη συνέχεια προχωρούσαν σε μία ημι-δομημένη συνέντευξη/συζήτηση προκειμένου να αναγνωρίσουν τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλές πρακτικές.

Η επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση θα λάβει χώρα στην Ελλάδα ενώ η τελευταία στη Αγγλία και στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για να παρουσιαστούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους οι καλές πρακτικές οι οποίες αναγνωρίστηκαν στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Εάν είστε πάροχος ΕΕΚ, εργοδότης, εκπρόσωπος εργαζομένων, σωματείου ή επιμελητηρίου και ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην επόμενη συνάντηση του προγράμματος ή να μάθετε  περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό